Erfarenhet Erik M Gabrielsson

Erik M Gabrielsson förordnas normalt till konkursförvaltare i ett hundratal konkurser årligen. Konkurserna som redovisas nedan är ett urval av de konkurser som hanterats de senaste åren och årtalet inom parentes är året för konkursbeslutet.

Flera större industrikonkurser, inte sällan koncerner, har under senare år anförtrotts Erik M Gabrielsson av berörda kreditgivare eller andra som haft intresse av en lösning.

All konkursförvaltning handlar om att snabbt identifiera konkursbolagets tillgångar och att hitta en modell för att bevara konkursbolagets värden på bästa sätt. Vilken modell som väljs beror ofta på branschens specifika förutsättningar.

All konkursförvaltning handlar om att snabbt identifiera konkursbolagets tillgångar och att hitta en modell för att bevara konkursbolagets värden på bästa sätt. Vilken modell som väljs beror ofta på branschens specifika förutsättningar
Erik M Gabrielsson

En vidaredrift i konkursboets egen regi bevarar i de flesta fall värden i konkursboet bäst och av den anledningen har advokatbyrån särskilt byggt juridiska och administrativa rutiner för att hantera vidaredrifter. Allt pekar på att komplexiteten i konkursförvaltning ökat under senare år och därmed har även kraven på den organisation som skall förvalta konkursen ökat.

I de större och mer komplexa uppdragen är det ofta genom en välplanerad vidaredrift som en rekonstruktionslösning för rörelsen kan uppnås. Rekonstruktionslösningen leder till stora ekonomiska vinster för så väl borgenärerna och för anställda och samhället i stort uppnås dessutom sociala vinster. Rätt hanterat kan många gånger en avvecklingskonkurs, med åtföljande ekonomiska och sociala förluster, undvikas.

Bland de senaste årens rekonstruktioner genom konkurs skall nämnas ett metall- och ytbearbetningsföretag på Småländska höglandet (2021), en parkettgolvstillverkare i Blekinge (2020), en internationellt känd motortillverkare (2020), ett större pressgjuteri i norra Kalmar län som levererat till fordonsindustrin (2019), ett välkänt möbelsnickeri i Jönköpingstrakten som levererat mycket välkända möbler (2019), ett mycket stort sand- och kokillgjuteri i mellersta Kalmar län med kunder inom bland annat fordonsindustrin (2019), en koncern som bedrivit värmepumpstillverkning i Kalmar och dessutom haft ett helägt finskt dotterbolag (2019), ett bolag med skärande bearbetning i Kronobergs län som haft ett helägt dotterbolag med fastighet som såldes utan omväg över konkurs för dotterbolaget (2019), välkänd hästtrailertillverkare i västra Kronobergs län (2018), rikskänd fönsterkoncern i Kronobergs län med flera helägda utländska dotterbolag som avvecklats genom koncerninterna ackord (2018), koncern med större stålgjuteri i Kronobergs län (2018), mekanisk industri i södra Kalmar län med egna produkter (2018), koncern av fiberinstallatörer med säte i i Kalmar län men verksamhet i hela landet (2018), gjuteri i Sörmland (2017), aktiebolag i östra Blekinge specialiserat mot tillverkning av maskiner för återvinning av kvicksilver (2017), metallindustri med legoproduktion i mellersta Kalmar län (2016), mekanisk industri i Södra Kronobergs län (2016), mekanisk verkstad i Blekinge inriktad mot legoproduktion (2016), större tryckeri i Kalmar län (2016), mellanstort tryckeri i Kalmar län (2016), sängtillverkningskoncern i Kronobergs län (2016), värmepumpstillverkare i Kalmar län (2016), mekanisk industri med inriktning mot svetsarbeten i mellersta Kalmar län (2015), kretskortstillverkare i Kalmar län (2014) och en större industri för krigsmaterialtillverkning i Kronobergs län (2014).

En vidaredrift i konkursboets egen regi bevarar i de flesta fall värdena i konkursboet bäst och av den anledningen har advokatbyrån särskilt byggt juridiska och administrativa rutiner för att hantera vidaredrifter
Erik M Gabrielsson

Bland övrig processindustri skall nämnas ett seafoodbolag med ett mycket välkänt varumärke och egen produktion i Blekinge (2017) som rekonstruerats i konkurs genom en längre vidaredrift. Inom livsmedelsindustrin skall även nämnas vidaredriften i ett slakteri i Jönköpings län (2019).

Lantbruksföretag med levande djur kan i stort sett inte hanteras på annat sätt än via drift, mjölkproduktion är en mycket speciell bransch som är omgärdad av omfattande regler och etiska frågeställningar, advokatbyrån har hanterat tre mycket stora mjölkproducenter under 2015, 2016 och 2019. I två av fallen halvårsvisa vidaredrifter. Ett nedlagt lantbruk utan kvarvarande djur har hanterats i Jönköping (2020). Ett större fågelslakteri i norra Skåne har delvis drivits vidare inom ramen för konkurs (2020) och flera minkuppfödares konkurser har hanterats under 2019, 2020 och 2021.

Åkerier är i allmänhet väl lämpade för att hanteras genom vidaredrift och här skall nämnas två linjeåkerier (2020), ett större lastbilsåkeri i Jönköpings län (2017) och ett grusåkeri i samma område (2017), ett linjeåkeri i norra delen av Småländska Höglandet (2015).

Advokatbyrån har även erfarenhet av vård- och utbildningskonkurser, vidaredrift har skett i HVB-hem på Höglandet (2020), i Kalmar län (2019) och Erik M Gabrielsson har varit en av två rekonstruktörer för en grund- och gymnasieskolkolkoncern med 500 anställda (2015) i södra Sverige och konkursförvaltare för en förskola (2015).

I de större och mer komplexa uppdragen är det ofta genom en välplanerad vidaredrift som en rekonstruktionslösning för rörelsen kan uppnås. Rekonstruktionslösningen leder oftast till stora ekonomiska vinster för fordringsägarna. För de anställda och för samhället i stort uppnås dessutom sociala vinster när arbetslöshet och andra olyckliga konsekvenser kan undvikas
Erik M Gabrielsson

I andra fall är vidaredrifter inte möjliga i en konkurs, till exempel på grund av miljöproblematik, under 2019 har ett större tryckimpregneringsbolag i Kronobergs län därför avvecklats utan vidaredrift, även i entreprenadkoncerner kan understundom vara svårt att avveckla via drift på grund av de underliggande garantierna, advokatbyrån har emellertid under 2021 hanterat en ventilationsentreprenör med vidaredrift och en av Jönköpings läns större plåtslagerikoncerner har hanterats under 2016.

Leverantörerna i och kring reseindustrin har drabbats hårt av virusutbrott, en konkurs i ett av Sveriges mest välkända resväskebolag har förvaltats i konkurs, konkursen har innefattat en rekonstruktionslösning och ett koncerninternt ackord med det amerikanska dotterbolaget som även sålts efter ackordet (2021), i detaljhandelskonkurser övervägs ofta inte andra alternativ än en utförsäljning av det inneliggande lagret, är det stora butiker med omfattande lager är detta ofta inte lämpligt, utan avveckling måste ske på annat sätt för att bevara värdena i konkursen, bland annat har advokatbyrån inom ramen för konkurs rekonstruerat en klädhandelskoncern med butiker på flera orter i södra Sverige (2021) och en koncern innehållande en mycket välkänd skodetaljistkedja i södra Sverige (2017) och avvecklingen skedde genom att hela rörelsen lyckosamt överläts till en rikskänd aktör och med bättre slutresultat än vad en så kallad utförsäljning skulle givit.

Flera maskinhandlare har hanterats genom vidaredrift och senare försäljning, bland annat två mycket stora maskinhandlare, dels i Kalmar (2020), dels i Jönköping (2021).

Bland övriga uppdrag skall nämnas att Erik M Gabrielsson biträtt styrelsen vid likvidationen av Sparbankernas Säkerhetskassa (2018). Genom särskilt stiftad lag var kassans styrelse själv likvidator.

Maze Advokater logo

Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2022. All rights reserved.