Erfarenhet

Erik M Gabrielsson förordnas normalt till konkursförvaltare i cirka 80-100 konkurser årligen. Uppdragen som redovisas nedan är ett urval ur de senaste fem årens verksamhet och årtalet inom parentes är årtalet för uppdragets inledande.

Flera större industrikonkurser, inte sällan koncerner, har under senare år anförtrotts Erik M Gabrielsson av berörda kreditgivare eller andra som haft intresse av en lösning.

All konkursförvaltning handlar om att snabbt identifiera konkursbolagets tillgångar och att hitta en modell för att bevara konkursbolagets värden på bästa sätt. Vilken modell som väljs beror ofta på branschens specifika förutsättningar.

All konkursförvaltning handlar om att snabbt identifiera konkursbolagets tillgångar och att hitta en modell för att bevara konkursbolagets värden på bästa sätt. Vilken modell som väljs beror ofta på branschens specifika förutsättningar
Erik M Gabrielsson

En vidaredrift i konkursboets egen regi bevarar i de flesta fall värdena i konkursboet bäst och av den anledningen har advokatbyrån särskilt byggt juridiska och administrativa rutiner för att hantera vidaredrifter. Allt pekar på att komplexiteten i konkursförvaltning ökat under senare år och därmed har även kraven på den organisation som skall förvalta konkursen ökat.

I de större och mer komplexa uppdragen är det ofta genom en välplanerad vidaredrift som en rekonstruktionslösning för rörelsen kan uppnås. Rekonstruktionslösningen leder oftast till stora ekonomiska vinster för fordringsägarna. För de anställda och för samhället i stort uppnås dessutom sociala vinster när arbetslöshet och andra olyckliga konsekvenser kan undvikas.

Bland de senaste rekonstruktionerna genom konkurs skall nämnas en större rikskänd parkettgolvstillverkare i Blekinge med ett stort antal anställda (2020), en av världens enda tillverkare av kätting för off-shoreindustrin tillika ett av Sveriges äldsta ännu verksamma bruk med rötter i 1500-talet (Västmanland, 2019), ett större pressgjuteri i norra Kalmar län som levererat till fordonsindustrin (2019), ett välkänt möbelsnickeri i Jönköpingstrakten som levererat mycket välkända möbler (2019), ett mycket stort sand- och kokillgjuteri i mellersta Kalmar län med kunder inom bland annat fordonsindustrin (2019), en koncern som bedrivit värmepumpstillverkning i Kalmar och dessutom haft ett helägt finskt dotterbolag (2019), ett bolag med skärande bearbetning i Kronobergs län som haft ett helägt dotterbolag med fastighet som såldes utan omväg över konkurs för dotterbolaget (2019), välkänd hästtrailertillverkare i västra Kronobergs län (2018), rikskänd fönsterkoncern i Kronobergs län med flera helägda utländska dotterbolag som avvecklats genom koncerninterna ackord (2018), koncern med större stålgjuteri i Kronobergs län (2018), mekanisk industri i södra Kalmar län med egna produkter (2018), koncern av fiberinstallatörer med säte i i Kalmar län men verksamhet i hela landet (2018), gjuteri i Sörmland (2017), aktiebolag i östra Blekinge specialiserat mot tillverkning av maskiner för återvinning av kvicksilver (2017), metallindustri med legoproduktion i mellersta Kalmar län (2016), mekanisk industri i Södra Kronobergs län (2016), mekanisk verkstad i Blekinge inriktad mot legoproduktion (2016), större tryckeri i Kalmar län (2016), mellanstort tryckeri i Kalmar län (2016), sängtillverkningskoncern i Kronobergs län (2016), värmepumpstillverkare i Kalmar län (2016), mekanisk industri med inriktning mot svetsarbeten i mellersta Kalmar län (2015), kretskortstillverkare i Kalmar län (2014) och en större industri för krigsmaterialtillverkning i Kronobergs län (2014).

En vidaredrift i konkursboets egen regi bevarar i de flesta fall värdena i konkursboet bäst och av den anledningen har advokatbyrån särskilt byggt juridiska och administrativa rutiner för att hantera vidaredrifter
Erik M Gabrielsson

Bland livsmedelsprocessindustri skall nämnas ett tillverkande bolag i Kalmar med välkänt varumärke för frysta pizzor (2020), ett seafoodbolag med ett av Sveriges mest välkända varumärken och egen produktion i Blekinge (2017) som rekonstruerats i konkurs genom en längre vidaredrift. Inom livsmedelsindustrin skall även nämnas vidaredriften i ett slakteri i Jönköpings län (2019).

Lantbruksföretag med levande djur kan i stort sett inte hanteras på annat sätt än via drift, mjölkproduktion är en mycket speciell bransch som är omgärdad av omfattande regler och etiska frågeställningar, advokatbyrån har hanterat fyra mycket stora mjölkproducenter under 2015, 2016, 2019 och 2020 (i samtliga fall med längre vidaredrifter). Under 2019 har en av Sveriges största minkfarmer avvecklats genom vidaredrift och ävensom ett stuteri avvecklats.

Åkerier är i allmänhet väl lämpade för att hanteras genom vidaredrift och här skall nämnas ett skogsåkeri på Småländska höglandet (2020), ett större lastbilsåkeri i Jönköping (2017) och ett grusåkeri i samma område (2017), ett linjeåkeri i norra delen av Småländska Höglandet (2015).

 Advokatbyrån har även erfarenhet av vård- och utbildningskonkurser, vidaredrift har skett i ett HVB-hem i Kalmar län (2019) och Erik M Gabrielsson har varit rekonstruktör för en grund- och gymnasieskolkolkoncern med 500 anställda (2015) i södra Sverige och konkursförvaltare för en förskola (2015).

I de större och mer komplexa uppdragen är det ofta genom en välplanerad vidaredrift som en rekonstruktionslösning för rörelsen kan uppnås. Rekonstruktionslösningen leder oftast till stora ekonomiska vinster för fordringsägarna. För de anställda och för samhället i stort uppnås dessutom sociala vinster när arbetslöshet och andra olyckliga konsekvenser kan undvikas
Erik M Gabrielsson
I andra fall är vidaredrifter inte möjliga i en konkurs, till exempel på grund av miljöproblematik, under 2019 har ett större tryckimpregneringsbolag i Kronobergs län därför avvecklats utan vidaredrift. Även i entreprenadrörelser kan understundom vara svårt att avveckla via vidaredrift och då på grund av de underliggande garantierna, advokatbyrån har emellertid hanterat en av Jönköpings läns större plåtslagerikoncerner under 2016.

Under hösten 2019 har en riksomfattande Jaktbutikskoncern med ett tiotal bolag med säten i flera olika domsagor avvecklats genom konkurs efter att de genomfört ett försök till formell företagsrekonstruktion som slutligen avbrutits, i detaljhandelskonkurser övervägs ofta inte andra alternativ än en utförsäljning av det inneliggande lagret, är det stora butiker med omfattande lager är detta ofta inte lämpligt, utan avveckling måste ske på annat sätt för att bevara värdena i konkursen, bland annat har advokatbyrån inom ramen för konkurs rekonstruerat en koncern innehållande en mycket välkänd skodetaljistkedja i södra Sverige (2017) och avvecklingen skedde genom att hela rörelsen lyckosamt överläts till en rikskänd aktör och med avsevärt bättre slutresultat än vad en så kallad utförsäljning skulle givit.

Bland övriga uppdrag skall nämnas att Erik M Gabrielsson biträtt styrelsen vid likvidationen av Sparbankernas Säkerhetskassa (2018). Genom lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa var emellertid kassans styrelse själv formell likvidator.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2021. All rights reserved.