Företagsrekonstruktion

Under hösten 2022 har en helt ny lag om företagsrekonstruktion införts och lite kortfattat innebär den nya lagen att kraven för att kunna ansöka om företagsrekonstruktion sänkts från illikviditet till risk för illikviditet.

Mot denna sänkning av kraven skall ställas betydligt höjda krav för att domstolen skall kunna bevilja en rekonstruktionsansökan. Företaget måste med den nya lagen klara ett så kallat livskraftstest hos domstolen och detta förutsätter i sin tur att omfattande förberedelser görs före dess en ansökan ges in. Dessa förberedelser sker vanligen i samverkan mellan den tilltänkte rekonstruktören, bolagsledningen och bolagets valde revisor. Domstolarna har många gånger visat sig vara stränga i sin bedömning av livskraftstestet.

Vad innebär företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktionen innebär vanligen att ett ackord (nedskrivning av skulderna) utverkas och att även andra frågor så som ägande och skuldstruktur, men även rent operativa frågor, fastställs i en rekonstruktionsplan via en planförhandling inför domstol.

Planförhandlingen genomförs via ett omröstningsförfarande inför domstol, där intressenterna delas in i grupper som medelst majoritetsbeslut röstar över frågan om den framlagda planen skall antas eller ej. En plan som inte antas kan i vissa fall revideras av rekonstruktören och läggas fram för en förnyad omröstning.

Med företagsrekonstruktionen kan en majoritet tvinga igenom planens genomförande mot minoritetens vilja. Även okända borgenärer blir bundna av planen.

Under en pågående rekonstruktion är bolaget skyddat mot fientliga konkursansökningar och i princip även mot utmätning, däremot måste exempelvis pågående domstolsprocesser genomföras.

Vad är en rekonstruktionsplan?

Utöver frågan om skuldnedskrivning innehåller planen åtgärder för att komma tillrätta med bolagets underliggande problem. Överskuldsättningen är normalt aldrig i sig själv problemet, överskuldsättningen är däremot ett symptom på ett underliggande problem i bolaget och i planen skall det beskrivas hur detta problem kan nå sin lösning. De åtgärder som det kan handla om kan variera i det oändliga.

I de enstaka fall problemet endast består i överskuldsättning är normalt ett underhandsackord en långt kostnadseffektivare metod att reducera skulderna.

Den nya lagen kräver att omfattande förberedelser görs före ansökan, det är därför viktigt att vara ute i god tid
Erik M Gabrielsson

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion

Precis som vid konkurs utgår statlig lönegaranti även vid företagsrekonstruktion. En del av den utbetalade lönegarantin går in i planens skulduppgörelse och betalas med den procentsats som beslutas av rätten, en annan del blir närmast en statlig kredit som skall återbetalas till Staten efter rekonstruktionens genomförande.

Regelverket kring lönegaranti i rekonstruktioner är komplext och det finns bland annat möjlighet att åtgärda övertalighet på personalsidan med lönegarantireglerna på så vis att, under vissa förutsättningar, hela uppsägningslönen kan omfattas av ett ackord.

Personligt ansvar och företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktionen kan precis som konkursen bryta det personliga ansvaret för skatter, med den nya lagen har också införts en bestämmelse som förlänger möjligheterna att återställa kapitalet i händelse av kritisk kapitalbrist. Ackordsvinsten som uppstår i en skulduppgörelse kan många gånger helt eller delvis återställa ett förbrukat kapital.

Vad kostar en företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktionen måste betalas av det sökande bolaget. Det finns inget fastställt pris för en företagsrekonstruktion, utan rekonstruktören arbetar utifrån den timkostnad och med de betalningsvillkor som överenskoms.

Det kan dock sägas att en företagsrekonstruktion är långt mer kostsam än en konkurs och med den nya lagen har prisbilden ökat ytterligare. Bakgrunden till detta är att rekonstruktionsprocessen komplicerats väsentligt och att domstolarna nu endast godkänner en mindre grupp mycket kvalificerade konkursförvaltare som rekonstruktörer. Den föreslagne rekonstruktören skall inte bara vara en godkänd konkursförvaltare, utan den föreslagne skall också ha erfarenhet av att hantera konkurser med vidaredrift och då helst längre vidaredrifter.

Med tanke på prisbilden är det viktigt att olika alternativ analyseras, är det exempelvis nödvändigt med en formell företagsrekonstruktion, eller räcker det med ett underhandsackord?

Vilka risker finns med företagsrekonstruktion?

För fordringsägarna innebär en misslyckad rekonstruktion att det uppkommer dubbla kostnader om den skulle misslyckas, eftersom det då tillkommer kostnad även för en konkursförvaltare utöver rekonstruktören. Eftersom borgenärerna måste tillfrågas före en företagsrekonstruktion får detta betydelse. Borgenärernas risker kan också bli ställföreträdarens risk, till exempel om ställföreträdaren tecknat ett borgensåtagande.

Hur lång tid tar en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är också en mycket längre procedur än en konkurs. Om rörelsen i ett konkursbolag normalt är överlåten inom en månad från konkursutbrottet tar det i normalfallet åtminstone 6 – 9 månader att får en plan fastställd av domstolen och det måste finnas en hållbar likviditetsbudget för hela perioden.

Överskuldsättningen är aldrig i sig själv problemet, överskuldsättningen är däremot ett symptom på ett underliggande problem i bolaget
Erik M Gabrielsson

När är en företagsrekonstruktion lämplig?

Frågan om rekonstruktion i det enskilda fallet är lämpligt, sammanhänger inte bara med hur det enskilda bolagets resultat- och balansräkning ser ut, utan också med vilken bransch som bolaget är verksamt inom. Exempelvis är rekonstruktion av entreprenad- och byggbolag typiskt sett svåra eftersom det i dessa fall handlar om att hantera pågående entreprenader med långa garantiåtaganden. Med detta sagt måste det enskilda bolagets lämplighet bedömas i det enskilda fallet eftersom det enskilda bolagets affärs- och finansieringsmodell kan tala både för och emot att en formell rekonstruktion väljs.

För att få en bedömning och en genomlysning av just ditt bolag bör du kontakta en specialist. De flesta specialister erbjuder en gratis genomlysning av ditt bolag. I mötet med specialisten bör du vara särskilt vaksam om inriktningen endast är mot ett genomförande av ackordet. Att åtgärda de underliggande problemen som lett till överskuldsättningen är lika viktigt som själva ackordet om ditt bolag skall kunna överleva på sikt. Det är många gånger lämpligt att ta med sin revisor på mötet med den tilltänkte rekonstruktören.

Att åtgärda de underliggande problemen som lett till överskuldsättningen är lika viktigt som själva skuldnedskrivningen, annars överlever ändå inte bolaget på sikt
Erik M Gabrielsson

Hur hittar jag en lämplig rekonstruktör?

För att hitta en specialiserad advokat kan det vara idé att tala med din huvudborgenär. Huvudborgenären är vanligen en bank eller Almi som sitter säkrade i företagshypotek i rörelsen. De har därmed oftast en god bild av vilka advokater som är skickliga och vilka som inte är det. Att genomföra en rekonstruktion mot huvudborgenärens önskan är praktiken omöjligt eftersom deras inställning skall inhämtas redan i ansökningsskedet. Det är alltså en god idé att lyssna med den som har företagshypotek i rörelsen och be om deras syn på att inleda en företagsrekonstruktion och om de har någon idé om det finns någon advokat som kan hjälpa dig.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.