Företagsrekonstruktion

Om ett bolag saknar likviditet kan det ansöka om företagsrekonstruktion. Företagsrekonstruktion beslutas av tingsrätten efter bolagets egen eller efter en fordringsägares ansökan.

Vad innebär företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktionen innebär vanligen att ett ackord (nedskrivning av skulderna) utverkas. Ackordet sker genom ett omröstningsförfarande där majoritetens storlek avgör hur hårt ackord som kan genomföras. De vanligaste procentsatserna är 25% (dvs att 75% av skulderna skrivs av) och 50%. Med företagsrekonstruktionen kan en majoritet av fordringsägarna tvinga igenom ett ackord mot en minoritets vilja. Även okända borgenärer blir bundna av ett beslutat ackord.

Vad är en rekonstruktionsplan?

Utöver ackordet skall det inom rekonstruktionen tas fram en åtgärdsplan (rekonstruktionsplan) för bolaget. I rekonstruktionsplanen skall bolaget tillsammans med rekonstruktören beskriva för rätten och för fordringsägarna hur de underliggande problemen skall lösas. Överskuldsättningen är aldrig i sig själv problemet, överskuldsättningen är däremot ett symptom på ett underliggande problem i bolaget.

Överskuldsättningen är aldrig i sig själv problemet, överskuldsättningen är däremot ett symptom på ett underliggande problem i bolaget
Erik M Gabrielsson

Företagsrekonstruktionen är ett kraftfullt instrument för att komma tillrätta med överskuldsättning eftersom bolaget under hela processen i princip skyddas mot utmätning och fientliga konkursansökningar. Nackdelen är att förfarandet är lagbundet och att tingsrätten normalt endast godkänner specialister som rekonstruktörer. Detta innebär att kostnaderna för förfarandet är minst lika höga som för en motsvarande konkurs och kostnaderna för företagsrekonstruktionen måste betalas av det sökande bolaget självt. Som en generell regel kan sägas att kostnaderna kan hållas nere ju mer arbete som kan utföras av bolaget självt.

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion

Precis som vid konkurs utgår statlig lönegaranti även vid företagsrekonstruktion. En del av den utbetalade lönegarantin går in i ackordet och betalas med den procentsats som beslutas av rätten, en annan del blir närmast en statlig kredit som skall återbetalas till Staten efter rekonstruktionens genomförande. Regelverket kring lönegaranti i rekonstruktioner är komplext och det finns bland annat möjlighet att åtgärda övertalighet på personalsidan med lönegarantireglerna på så vis att, under vissa förutsättningar, hela uppsägningslönen kan omfattas av ett ackord.

Personligt ansvar och företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktionen kan precis som konkursen bryta det personliga ansvaret för skatter, men den kan inte som konkursen användas för att möta en icke återställd kritisk kapitalbrist. Däremot kan ackordsvinsten återställa ett förbrukat kapital. Detta förutsätter dock att likvidationsplikten inte redan inträtt för bolaget.

Vad kostar en företagsrekonstruktion?

Nackdelarna med företagsrekonstruktion är, som ovan angivits, många gånger priset. För fordringsägarna innebär en misslyckad rekonstruktion att det uppkommer dubbla kostnader om den skulle misslyckas, eftersom det då tillkommer även en konkursförvaltare utöver rekonstruktören. Av denna anledning är många gånger de prioriterade borgenärerna kritiska mot en rekonstruktion och det är i praktiken sannolikt inte möjligt att genomföra en rekonstruktion utan de prioriterade borgenärernas samtycke.

Hur lång tid tar en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är en längre procedur än en konkurs. Om rörelsen i ett konkursbolag normalt är överlåten inom en månad från konkursutbrottet tar det i normalfallet minst 6 – 9 månader att komma till ett ackordsbeslut. Den maximala gränsen för företagsrekonstruktionen är 12 månader. Det måste finnas en hållbar likviditetsbudget för hela perioden.

En företagsrekonstruktion är en längre procedur än en konkurs. Om rörelsen i ett konkursbolag normalt är överlåten inom en månad från konkursutbrottet tar det i normalfallet minst 6 – 9 månader att komma till ett ackordsbeslut
Erik M Gabrielsson

Företagsrekonstruktioner har ofta kritiserats för att vara dyra och för att de bolag som genomfört dem ofta ändå går i konkurs inom en treårsperiod eller ännu snabbare. Problemet med rekonstruktioner är inte att genomföra och få en majoritet för själva ackordet, utan att bolaget efter att ha betalat rekonstruktören och sin ackordsdividend till fordringsägarna, skall vara så friskt att det har överlevnadsförmåga. Mot kravet på att bolaget måste vara friskt efter rekonstruktionen, står fordringsägarnas intresse att inte göra så stora eftergifter att ett ”överfriskt” bolag kvarstår eftersom en sådan rekonstruktion skulle gynna aktieägarna på fordringsägarnas bekostnad. En lyckad rekonstruktion ställer alltså stora krav på rekonstruktören och hans förhandlingsförmåga.

När är en företagsrekonstruktion lämplig?

Frågan huruvida rekonstruktion i det enskilda fallet är lämpligt, sammanhänger inte bara med hur det enskilda bolagets resultat- och balansräkning ser ut, utan också med vilken bransch bolaget är verksamt inom. Exempelvis är rekonstruktion av entreprenad- och byggbolag typiskt sett svåra eftersom det i dessa fall handlar om att inträda i pågående entreprenader med långa garantiåtaganden. Entreprenadbolagens kunder är väldigt sällan intresserade av att avstå garantiåtaganden ens mot prisreduktion. Kunderna upplever många gånger garantierna som en huvudsaklig prestation från bolagets sida. Är det däremot fråga om fastighetsbolag, åkerier eller handelsföretag kan rekonstruktion många gånger vara lämpligt.

För att få en bedömning och en genomlysning av just ditt bolag bör du kontakta en specialist. De flesta specialister erbjuder en gratis genomlysning av ditt bolag. I mötet med specialisten bör du vara särskilt vaksam om inriktningen endast är mot ett genomförande av ackordet. Att åtgärda de underliggande problemen som lett till överskuldsättningen är lika viktigt som själva ackordet om ditt bolag skall kunna överleva på sikt. Det är många gånger lämpligt att ta med sin revisor på mötet med rekonstruktören.

Att åtgärda de underliggande problemen som lett till överskuldsättningen är lika viktigt som själva ackordet om ditt bolag skall kunna överleva på sikt
Erik M Gabrielsson
Till skillnad från konkursförvaltaren är företagsrekonstruktören en rådgivare till bolaget och styrelsen fortsätter att ansvara för bolaget även under en rekonstruktion.

Hur hittar jag en lämplig rekonstruktör?

För att hitta en specialiserad advokat kan det vara idé att tala med din huvudborgenär. Huvudborgenären är vanligen en bank eller Almi som sitter säkrad i företagshypotek i rörelsen. De har därmed oftast en god bild av vilka advokater som är skickliga och vilka som inte är det. Att genomföra en rekonstruktion mot huvudborgenärens önskan är i och för sig formellt möjligt, men i praktiken blir det svårt eller omöjligt. Det är alltså en god idé att lyssna med den som har företagshypotek i rörelsen och be om deras syn på att inleda en företagsrekonstruktion och om de har någon idé om det finns någon advokat som kan hjälpa dig.

Det kan precis som i andra sammanhang vara idé att jämföra flera olika alternativ och samtala med mer än en advokat, kanske känner du större förtroende för någon av dem eller har kanske någon av dem bättre idéer kring hur just din situation kan lösas och hur en rekonstruktion skulle kunna gå till?

Du kan läsa mer om företagsrekonstruktioner vi hanterat under rubriken ”erfarenhet”.

Maze Advokater logo

Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2022. All rights reserved.