Likvidation

En frivillig likvidation är oftast rätt väg att avsluta ett bolag som är sufficient, det vill säga ett bolag som har större tillgångar än skulder.

Sufficiensbedömningen

Vid beräkningen om bolaget är sufficient (det vill säga har större tillgångar än skulder) är det viktigt att ha i minnet att tillgångssidan i bolaget måste värderas exekutivt och inte utifrån de bokförda värdena (som kan vara både högre och lägre än de exekutiva värdena). På skuldsidan är det också viktigt att ta hänsyn till dolda kostnader för avvecklingen. Det kan exempelvis röra sig om uppsägningslöner för personalen eller om utestående garantiåtaganden. Varje bransch har sina speciella förutsättningar. Görs denna beräkning fel kommer bolaget sannolikt att försättas i konkurs av likvidatorn.

Vid beräkningen om bolaget är sufficient är det viktigt att ha i minnet att tillgångssidan i bolaget måste värderas exekutivt och inte utifrån de bokförda värdena
Erik M Gabrielsson

Vad kostar en likvidation?

Det finns ett flera specialiserade företag på marknaden som erbjuder likvidation av till fastpris. Likvidationsarvodet beräknas då ofta procentuellt utifrån bolagets tillgångars storlek. En förutsättning för de angivna priserna är nästan alltid att den faktiska avvecklingen redan skett och att det enda som återstår i bolaget är en kassabehållning och eventuellt några oreglerade skatteskulder. De priser som dessa aktörer erbjuder är många gånger mycket konkurrenskraftiga och det är därför oftast en god idé att anlita dem. En advokatbyrå kan sällan prismässigt konkurrera med dessa erbjudanden.

De priser som dessa aktörer erbjuder är många gånger mycket konkurrenskraftiga och det är därför oftast en god idé att anlita dem. En advokatbyrå kan sällan prismässigt konkurrera med dessa erbjudanden
Erik M Gabrielsson

De gånger det är lämpligare att anlita en advokat är när behållningen i bolaget antingen är mycket stor (eftersom advokaten huvudsakligen gör sig betald per arbetad timme och inte utifrån någon procentsats av tillgångarna) eller när omfattande och kanske till och med komplexa avvecklingsåtgärder skall vidtas. Det kan exempelvis handla om att säga upp personal eller att avveckla tillgångar under en längre tid.

Hur lång tid tar en likvidation?

Efter det att likvidatorn omvandlat tillgångarna till en kontobehållning kallar denne på okända borgenärer under sex månader och, när likvidationen är slutförd, utskiftas de kvarvarande medlen till aktieägarna efter deras inbördes storlek.

Det förekommer också så kallade tvångslikvidationer. I dessa är det många gånger Bolagsverket som förordnat en likvidator för ett aktiebolag eftersom det exempelvis kan vara fråga om att styrelsen inte är fulltalig eller att någon årsredovisning inte ingivits i tid. I dessa fall utses nästan alltid en advokat av Bolagsverket.

Efter det att likvidatorn omvandlat tillgångarna till en kontobehållning kallar denne på okända borgenärer under sex månader och, när likvidationen är slutförd, utskiftas de kvarvarande medlen till aktieägarna efter deras inbördes storlek

Erik M Gabrielsson
Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.