Erfaring

Erik M Gabrielsson blir normalt oppnevnt til bostyrer i ca. 80–100 konkurser pr. år. Oppdragene som presenteres nedenfor er et utvalg fra virksomhet de siste fem årene, og årstallet i parentes er året oppdraget ble innledet.

Flere store industrikonkurser, ikke sjelden konserner, har i løpet av de siste årene blitt betrodd til Erik M Gabrielsson av berørte kredittgivere eller andre som har hatt interesse av en løsning.

All konkursbobehandling dreier seg om rask identifisering av konkursselskapets aktiva og å finne en modell for å bevare konkursselskapets verdier på best mulig måte. Hvilken modell som velges avhenger ofte av bransjens spesifikke forutsetninger.

All konkursbobehandling dreier seg om rask identifisering av konkursselskapets aktiva og å finne en modell for å bevare konkursselskapets verdier på best mulig måte. Hvilken modell som velges avhenger ofte av bransjens spesifikke forutsetninger
Erik M Gabrielsson

Videre drift i konkursboets egen regi bevarer som regel verdiene i konkursboet best, og av denne årsak har advokatfirmaet spesielt bygget juridiske og administrative rutiner for å håndtere videre drift. Alt peker på at kompleksiteten i konkursbobehandling har økt de siste årene, og dermed har også kravene til organisasjonen som skal styre konkursen økt.

I større og mer komplekse oppdrag er det ofte gjennom en godt planlagt videre drift at en rekonstruksjonsløsning for virksomheten kan oppnås. En rekonstruksjonsløsning fører vanligvis til stor økonomisk gevinst for fordringshaverne. I tillegg oppnås sosiale gevinster for de ansatte og det øvrige samfunn når arbeidsledighet og andre uheldige konsekvenser kan unngås.

Blant de siste rekonstruksjonene gjennom konkurs kan det nevnes en større, nasjonalt kjent parkettgulvprodusent i Blekinge med et stort antall ansatte (2020), en av verdens få produsenter av kjetting for offshoreindustrien, samt et av Sveriges eldste, men ennå virksomme bruk med røtter tilbake til 1500-tallet (Västmanland, 2019), et stort presstøperi nord i Kalmar län som leverte til bilindustrien (2019), et velkjent møbelsnekkeri i Jönköping-området som leverte svært velkjente møbler (2019), et svært stort sand- og metallstøperi i det sentrale Kalmar län med kunder blant annet innen bilindustrien (2019), et konsern som drev produksjon av varmepumper i Kalmar og også hadde et heleid, finsk datterselskap (2019), et selskap med skjærende bearbeiding i Kronobergs län som hadde et heleid datterselskap med eiendom som ble solgt uten omvei over konkurs for datterselskapet (2019), velkjent produsent av hestehenger i vestre Kronobergs län (2018), nasjonalt kjent vinduskonsern i Kronobergs län med flere heleide, utenlandske datterselskaper som ble avviklet gjennom konserninterne akkorder (2018), konsern med større stålstøperi i Kronobergs län (2018), mekanisk industri sør i Kalmar län med egne produkter (2018), konsern av fiberinstallatører med sete i Kalmar län, men virksomhet i hele landet (2018), støperi i Sörmland (2017), aksjeselskap i østlige Blekinge spesialisert innen produksjon av maskiner for gjenvinning av kvikksølv (2017), metallindustri med legoproduksjon i det sentrale Kalmar län (2016), mekanisk industri sør i Kronobergs län (2016), mekanisk verksted i Blekinge med fokus på legoproduksjon (2016), større trykkeri i Kalmar län (2016), mellomstort trykkeri i Kalmar län (2016), konsern som produserte senger i Kronobergs län (2016), produsent av varmepumper i Kalmar län (2016), mekanisk industri med fokus på sveisearbeid i det sentrale Kalmar län (2015), kretskortprodusent i Kalmar län (2014) og en større industri for produksjon av krigsmateriale i Kronobergs län (2014).

Videre drift i konkursboets egen regi bevarer som regel verdiene i konkursboet best, og av denne årsak har advokatfirmaet spesielt bygget juridiske og administrative rutiner for å håndtere videre drift
Erik M Gabrielsson

Blant næringsmiddelindustrien skal det nevnes et produksjonsselskap i Kalmar med et kjent varemerke for frosne pizzaer (2020), et sjømatfirma med et av Sveriges mest kjente varemerker og egen produksjon i Blekinge (2017) som ble rekonstruert i konkurs gjennom en lengre videre drift. Innenfor næringsmiddelindustrien bør det også nevnes videre drift av et slakteri i Jönköping län (2019).

Landbruksselskaper med levende dyr kan stort sett ikke håndteres på annet vis enn med videre drift, melkeproduksjon er en svært spesiell bransje som er omgitt av omfattende regler og etiske spørsmålsstillinger, advokatfirmaet håndterte fire svært store melkeprodusenter i 2015, 2016, 2019 og 2020 (i samtlige tilfeller med lengre videre drift). I 2019 ble en av Sveriges største minkfarmer avviklet gjennom videre drift, og også et stutteri ble avviklet.

Godstransportfirmaer er generelt godt egnet til å bli styrt gjennom videre drift, og her skal nevnes et skogstransportfirma på høylandet i Småland (2020), et større lastebiltransportfirma i Jönköping (2017) og et grustransportfirma i det samme området (2017), samt et linjetogtransportfirma i den nordlige delen av høylandet i Småland (2015).

 Advokatfirmaet har også erfaring med konkurser innen pleie og utdanning, videre drift har skjedd i et HVB-hjem i Kalmar län (2019), og Erik M Gabrielsson har vært rekonstruktør for et konsern med grunnskole og videregående skole med 500 ansatte (2015) i Sør-Sverige og bostyrer for en førskole (2015).

I større og mer komplekse oppdrag er det ofte gjennom en godt planlagt videre drift at en rekonstruksjonsløsning for virksomheten kan oppnås. En rekonstruksjonsløsning fører vanligvis til stor økonomisk gevinst for fordringshaverne. I tillegg oppnås sosiale gevinster for de ansatte og det øvrige samfunn når arbeidsledighet og andre uheldige konsekvenser kan unngås
Erik M Gabrielsson
I andre tilfeller er videre drift ikke mulig ved konkurs, for eksempel på grunn av miljøproblemer. I 2019 ble et større trykkimpregneringsselskap i Kronobergs län avviklet uten videre drift på grunnlag av dette. Også i entreprenørvirksomheter kan det noen ganger være vanskelig å avvikle med videre drift, og da på grunn av underliggende garantier. Advokatfirmaet håndterte imidlertid et av Jönköpings läns større plateslagerikonserner i 2016.

I løpet av høsten 2019 ble et landsdekkende jaktbutikkonsern med et titalls selskaper med seter i flere ulike jurisdiksjoner avviklet ved konkurs etter at det ble gjennomført et forsøk på formell foretaksrekonstruksjon som til slutt ble avbrutt. Ved detaljhandelskonkurser vurderes ofte ikke andre alternativer enn salg av lagerbeholdningen. Når det er snakk om store butikker med omfattende lagerbeholdninger er dette ofte ikke hensiktsmessig, men avvikling må gjøres på annen måte for å bevare verdiene i konkursen. Advokatfirmaet har blant annet, innenfor konkursens rammer, rekonstruert et konsern som omfatter en meget godt kjent skobutikkjede sør i Sverige (2017), og avviklingen skjedde ved at hele virksomheten ble overlatt til en nasjonalt kjent aktør og med et betydelig bedre sluttresultat enn et såkalt ryddesalg ville gitt.

Blant andre oppdrag skal det nevnes at Erik M Gabrielsson bistod styret ved likvidasjonen av Sparbankernas Säkerhetskassa (2018). Gjennom lov (2018:1392) om oppløsning av Sparbankernas Säkerhetskassa var imidlertid kassens styre selv formell likvidator.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.