Foretaksrekonstruksjon

Hvis et selskap mangler likviditet kan det søke om foretaksrekonstruksjon. Foretaksrekonstruksjon besluttes av tingretten etter søknad fra selskapet selv eller en fordringshaver.

Hva inneærer en foretaksrekonstruksjon?

En foretaksrekonstruksjon innebærer vanligvis at det tegnes en akkord (nedskrivning av gjeld). Akkorden skjer gjennom en avstemning der majoritetens størrelse avgjør hvor hard akkorden som kan gjennomføres vil være. De vanligste prosentsatsene er 25 % (dvs. 75 % av gjelden avskrives) og 50 %. Ved foretaksrekonstruksjon kan et flertall av fordringshaverne tvinge gjennom en akkord mot et mindretalls vilje. Selv ukjente kreditorer bindes av en besluttet akkord.

Hva er en rekonstruksjonsplan?

I tillegg til akkorden skal det før rekonstruksjonen utvikles en handlingsplan (rekonstruksjonsplan) for selskapet. I rekonstruksjonsplanen skal selskapet sammen med rekonstruktøren beskrive for retten og fordringshaverne hvordan de underliggende problemene skal løses. For høy gjeld er aldri i seg selv problemet; for høy gjeld er et symptom på et underliggende problem i selskapet.

For høy gjeld er aldri i seg selv problemet; for høy gjeld er et symptom på et underliggende problem i selskapet
Erik M Gabrielsson

Foretaksrekonstruksjonen er et kraftig instrument for å utbedre situasjonen med for høy gjeld, ettersom selskapet i prinsippet er beskyttet mot innkreving og fiendtlig konkursbegjæring under hele prosessen. Ulempen er at prosessen er lovfestet og at tingretten normalt bare godkjenner spesialister som rekonstruktører. Dette innebærer at kostnaden for prosessen er minst like høy som for en tilsvarende konkurs, og kostnaden for foretaksrekonstruksjonen må betales av selskapet som selv søker. Som en generell regel kan det sies at kostnaden kan holdes nede jo mer av arbeidet kan gjøres av selskapet selv.

Lønnsgaranti ved foretaksrekonstruksjon

Akkurat som ved konkurs gjelder en statlig lønnsgaranti også ved foretaksrekonstruksjon. En del av den utbetalte lønnsgarantien går inn i akkorden og betales med den prosentsatsen som avgjøres av retten. En annen del blir nærmest en statlig kreditt som skal tilbakebetales til staten etter at rekonstruksjonen er gjennomført. Regelverket rundt lønnsgaranti ved rekonstruksjon er komplekst, og det er blant annet mulighet for å avhjelpe overflødig personale med lønnsgarantireglene på en slik måte at hele oppsigelseslønnen under visse omstendigheter kan omfattes av en akkord.

Personlig ansvar og foretaksrekonstruksjon

Foretaksrekonstruksjonen kan, som konkursen, bryte det personlige ansvaret for skatt, men den kan ikke, som konkursen, brukes til å møte en kritisk kapitalmangel som ikke er gjenopprettet. Akkordgevinsten kan derimot gjenopprette brukt kapital. Dette krever imidlertid at likvidasjonsplikten ikke allerede har trådt i kraft for selskapet.

Hva koster en foretaksrekonstruksjon?

Ulempene med foretaksrekonstruksjon er, som nevnt ovenfor, mange ganger prisen. For fordringshaverne innebærer en mislykket rekonstruksjon dobbel kostnad, ettersom det da også vil være en bostyrer i tillegg til rekonstruktøren. Av denne grunn er ofte de prioriterte kreditorene kritiske til rekonstruksjon, og det er i praksis sannsynligvis ikke mulig å gjennomføre en rekonstruksjon uten samtykke fra de prioriterte kreditorene.

Hvor lang tid tar en foretaksrekonstruksjon?

En foretaksrekonstruksjon er en lengre prosedyre enn en konkurs. Hvis driften av et konkursselskap normalt blir overført innen en måned etter at konkursen åpnes, tar det vanligvis minst 6–9 måneder å komme frem til et akkordvedtak. Den maksimale grensen for foretaksrekonstruksjon er 12 måneder. Det må finnes et bærekraftig likviditetsbudsjett for hele perioden.

En foretaksrekonstruksjon er en lengre prosedyre enn en konkurs. Hvis driften av et konkursselskap normalt blir overført innen en måned etter at konkursen åpnes, tar det vanligvis minst 6–9 måneder å komme frem til et akkordvedtak
Erik M Gabrielsson

Foretaksrekonstruksjoner har ofte blitt kritisert for å være dyre og for at de selskapene som har gjennomført dem ofte går konkurs innen en treårsperiode eller enda tidligere. Problemet med rekonstruksjoner er ikke å gjennomføre og få flertall for selve akkorden, men at selskapet etter å ha betalt rekonstruktøren og akkorddividenden til fordringshaverne må være så friskt at det har evne til å overleve. Mot kravet om at selskapet må være friskt etter rekonstruksjonen, står fordringshavernes interesse om ikke å gi så store konsesjoner at et «overfriskt» selskap gjenstår, ettersom en slik rekonstruksjon vil gagne aksjonærene på bekostning av fordringshaverne. En vellykket rekonstruksjon stiller derfor store krav til rekonstruktøren og hans/hennes forhandlingsevne.

Når er en foretaksrekonstruksjon hensiktsmessig?

Spørsmålet om hvorvidt rekonstruksjon er hensiktsmessig for det enkelte tilfellet avhenger ikke bare av selskapets resultat- og balanseregnskap, men kommer også an på bransjen som selskapet er virksomt i. For eksempel er rekonstruksjon av entreprenør- og byggefirmaer typisk vanskelig fordi det i disse tilfellene handler om å inngå løpende kontrakter med lange garantiforpliktelser. Entreprenørselskapenes kunder er svært sjelden interessert i å gi avkall på garantiforpliktelsen, selv mot avslag på prisen. Kundene opplever ofte garantiene som en hovedprestasjon fra selskapets side. Hvis det derimot er snakk om eiendomsselskaper, transportfirmaer eller handelsselskaper, kan rekonstruksjon ofte være hensiktsmessig.

For å få en vurdering og gjennomgang av akkurat ditt selskap bør du ta kontakt med en spesialist. De fleste spesialister tilbyr gratis gjennomgang av selskapet ditt. I møtet med spesialisten bør du være spesielt på vakt hvis det bare er fokus på gjennomføring av akkorden. Å fatte tiltak mot de underliggende problemene som har ført til for høy gjeld, er like viktig som selve akkorden hvis selskapet skal kunne overleve på lang sikt. Det er ofte lurt å ta med revisor til møtet med rekonstruktøren.

Å fatte tiltak mot de underliggende problemene som har ført til for høy gjeld, er like viktig som selve akkorden hvis selskapet skal kunne overleve på lang sikt
Erik M Gabrielsson

I motsetning til bostyreren er foretaksrekonstruktøren rådgiver for selskapet, og styret fortsetter å ha ansvar for selskapet også under en rekonstruksjon.

Hvordan finner jeg en egnet rekonstruktør?

For å finne en spesialisert advokat kan det være lurt å snakke med hovedkreditoren din. Hovedkreditoren er vanligvis en bank eller Almi som er sikret med pantelån i virksomheten. De har dermed vanligvis et godt bilde av hvilke advokater som er dyktige og hvilke som ikke er det. Å gjennomføre en rekonstruksjon mot hovedkreditorens ønske er i og for seg formelt mulig, men i praksis blir det vanskelig eller umulig. Det er derfor en god idé å lytte til de som har pantelån i virksomheten og be om deres syn på å innlede en foretaksrekonstruksjon og om de vet om advokater som kan hjelpe deg.

Akkurat som i andre sammenhenger kan det være lurt å sammenligne flere ulike alternativer og snakke med mer enn én advokat. Kanskje du føler deg mer trygg på en, eller kanskje en har bedre idéer om hvordan akkurat din situasjonen kan løses og hvordan en rekonstruksjon kan gjennomføres.

Du kan lese mer om foretaksrekonstruksjonene vi har håndtert under overskriften ”erfaring”.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.