Likvidasjon

Frivillig likvidasjon er vanligvis den rette måten å avslutte et selskap på hvis det er suffisient, dvs. et selskap som har større aktiva enn gjeld.

Suffisiensbedømmelsen

Ved beregningen av om selskapet er suffisient (dvs. har større aktiva enn gjeld) er det viktig å huske at aktivasiden i selskapet må vurderes utøvende og ikke på grunnlag av bokførte verdier (som kan være både høyere og lavere enn de utøvende verdiene). På gjeldssiden er det også viktig å ta hensyn til skjulte kostnader før avvikling. Dette kan for eksempel dreie seg om oppsigelseslønn for personalet eller utestående garantiforpliktelser. Hver bransje har egne spesielle forutsetninger. Hvis denne beregningen gjøres feil vil selskapet sannsynligvis bli begjært konkurs av likvidatoren.

Ved beregningen av om selskapet er suffisient (dvs. har større aktiva enn gjeld) er det viktig å huske at aktivasiden i selskapet må vurderes utøvende og ikke på grunnlag av bokførte verdier
Erik M Gabrielsson

Hva koster en likvidasjon?

Det finnes en rekke spesialiserte selskaper på markedet som tilbyr likvidasjon til fastpris. Likvidasjonsgebyret beregnes ofte i prosent ut ifra størrelsen på selskapets aktiva. En forutsetning for de angitte prisene er nesten alltid at den faktiske avviklingen allerede har skjedd og at det eneste som gjenstår i selskapet er en kassebeholdning og eventuelt noen uregulerte skatteforpliktelser. Prisen som tilbys av disse aktørene er ofte svært konkurransedyktig, og det er derfor ofte en god idé å bruke dem. Et advokatfirma kan sjelden konkurrere prismessig med disse tilbudene.

Prisen som tilbys av disse aktørene er ofte svært konkurransedyktig, og det er derfor ofte en god idé å bruke dem. Et advokatfirma kan sjelden konkurrere prismessig med disse tilbudene
Erik M Gabrielsson

De gangene det er mer hensiktsmessig å engasjere en advokat er når beholdningen i selskapet enten er svært stor (siden advokaten hovedsakelig tar seg betalt pr. jobbet time og ikke ut ifra en prosentandel av aktivaene) eller når omfattende og kanskje også komplekse avviklingstiltak skal fattes. Det kan for eksempel handle om å si opp personale eller avvikle aktiva over lengre tid.

Hvor lang tid tar en likvidasjon?

Etter at likvidatoren har konvertert aktivaene til en kassebeholdning tilkaller han/hun ukjente kreditorer i seks måneder, og når likvidasjonen er fullført blir de resterende midlene fordelt til aksjonærene etter størrelse.

Det forekommer også såkalte tvangslikvidasjoner. I disse er det ofte Bolagsverket som har oppnevnt en likvidator for et aksjeselskap, da det for eksempel kan være spørsmål om at styret ikke er fulltallig eller at det ikke er fremlagt årsrapport i tide. I disse tilfellene oppnevnes nesten alltid en advokat av Bolagsverket.

Etter at likvidatoren har konvertert aktivaene til en kassebeholdning tilkaller han/hun ukjente kreditorer i seks måneder, og når likvidasjonen er fullført blir de resterende midlene fordelt til aksjonærene etter størrelse

Erik M Gabrielsson
Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.