Underhåndsakkord

Under denne overskriften er bare såkalte underhåndsakkorder oppført, og ikke de offentlige akkordene som vises i ”foretaksrekonstruksjon”.

Underhåndsakkord er en kostnadseffektiv måte å fatte tiltak for selskaper som bare er rammet av for høy gjeld. Underhåndsakkorder forekommer vanligvis i aksjeselskaper i tiden mellom to kontrollbalanseregnskap, og da for å møte en såkalt kritisk kapitalmangel. De gjennomføres da for å oppnå en akkordgevinst som i sin tur leger hele, eller deler av, den kritiske kapitalmangelen. Fremgangsmåten kombineres ofte med aksjonærinnskudd fra eieren.

Underhåndsakkord er en kostnadseffektiv måte å fatte tiltak for selskaper som bare er rammet av for høy gjeld

Erik M Gabrielsson

Underhåndsakkorden bygger på frivillighet

I motsetning til den formelle foretaksrekonstruksjonen, bygger underhåndsakkorden på et frivillig oppgjør mellom selskapet som er skyldner, og dets fordringshavere. Fremgangsmåten er ikke lovfestet, men er helt basert på sivilrettslige avtaler mellom de involverte parter. Dette innebærer i sin tur at fremgangsmåten er relativt billig i forhold til kostnadene ved en formell foretaksrekonstruksjon. Siden fremgangsmåten ikke avgjøres av retten kan den ofte utføres av gründeren selv eller med en billigere ressurs enn en spesialisert advokat.

I motsetning til den formelle foretaksrekonstruksjonen, bygger underhåndsakkorden på et frivillig oppgjør mellom selskapet som er skyldner, og dets fordringshavere
Erik M Gabrielsson

Hvor lang tid tar en underhåndsakkord?

En underhåndsakkord er vanligvis mye raskere enn en formell foretaksrekonstruksjon, som er fylt med formaliteter som må passeres. En underhåndsakkord kan gjennomføres på bare noen få uker. Som ved foretaksrekonstruksjon er det heller ingen forpliktelse til å fatte tiltak for de underliggende problemene som førte til problemet med for høy gjeld. For gründeren selv kan det allikevel være grunn til å fatte tiltak for problemene, ettersom risikoen ellers er stor for at underhåndsakkorden bare midlertidig vil avhjelpe situasjonen med for høy gjeld.

Hva koster en underhåndsakkord?

Mer omfattende underhåndsakkorder blir vanligvis utført av advokatfirmaer, men det er ingen hindring for at for eksempel et regnskapsfirma eller en representant for selskapet utfører arbeidet. Sistnevnte har en tydelig kostnadsbesparende effekt. Hvis et advokatfirma blir engasjert for akkorden kommer advokaten alltid til å kreve at prinsippet om likebehandling overholdes og at akkorden tar hjemmel loven om fortrinnsrett.

Hva er ulempene med underhåndsakkord?

En underhåndsakkord innebærer visse vesentlige ulemper i forhold til en foretaksrekonstruksjon. Den største ulempen er at selskapet ikke har noen beskyttelse mot konkurs eller innkreving i løpet av prosedyren, tvert imot oppstår det en formodning for insolvens med den betalingsinnstillingen som gjennomføres. En slik formodning kan brukes til fiendtlige formål av en fordringshaver som ønsker å begjære selskapet konkurs. En annen ulempe er at det ikke finnes noen lønnsgaranti og at ukjente kreditorer ikke blir bundet. Underhåndsakkorden bygger på fullstendig enighet, så hvis en fordringshaver ikke godtar den, faller hele akkorden hvis ikke de andre fordringshaverne godtar at en fordringshaver får særbehandling. Ved foretaksrekonstruksjon kan derimot et mindretall stemmes ned med et flertall.

En underhåndsakkord innebærer visse vesentlige ulemper i forhold til en foretaksrekonstruksjon. Den største ulempen er at selskapet ikke har noen beskyttelse mot konkurs eller innkreving

Erik M Gabrielsson

Blant underhåndsakkordene finnes også moratorieakkordene som innebærer en utsettelse av betalingen uten konsesjoner i kapitaldelen. Disse akkordene hjelper ikke ved kapitalmangel, men de være et godt og potent verktøy ved illikviditet. En spesialist kan alltid svare på hva som gjelder for akkurat ditt selskap.

Når er det hensiktsmessig med underhåndsakkord?

Ved valget mellom underhåndsakkord og foretaksrekonstruksjon utføres vanligvis en gjennomgang og diagnose av hvilke tiltak som er hensiktsmessig for akkurat ditt selskap. Har selskapet en kritisk kapitalmangel eller er det bare problemer med likviditeten? Finnes det utestående garantier? Er det nødvendig med konkursbeskyttelse eller lønnsgaranti? Hvordan kan akkorden finansieres? De fleste insolvensspesialister tilbyr et gratis første møte for gjennomgang av selskapet.

Maze Advokater logo
Maze Advokater er fullstendig spesialisert innen konkursbobehandling og finansieringsspørsmål.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
Mva.: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Opphavsrett © 2024. Med enerett.