Underhandsackord

Under denna rubrik upptas endast så kallade underhandsackord och inte de offentliga ackord som förekommer i ”företagsrekonstruktion”. Underhandsackord är ett kostnadseffektivt sätt att åtgärda bolag som endast är drabbade av överskuldsättning. Underhandsackorden förekommer vanligen i aktiebolag i tiden mellan två kontrollbalansräkningar och då för att möta så kallad kritisk kapitalbrist. De genomförs då för att uppnå en ackordsvinst som i sin tur läker ut hela eller delar av den kritiska kapitalbristen. Förfarandet kombineras många gånger med aktieägartillskott från ägaren.

Underhandsackord är ett kostnadseffektivt sätt att åtgärda bolag som endast är drabbade av överskuldsättning

Erik M Gabrielsson

Underhandsackordet bygger på frivillighet

Underhandsackord bygger till skillnad mot den formella företagsrekonstruktionen på en frivillig uppgörelse mellan det betalningsskyldiga bolaget och dess fordringsägare. Förfarandet är inte lagfäst, utan grundar sig helt på civilrättsliga avtal mellan de inblandade parterna. Detta innebär i sin tur att förfarandet är relativt billigt i förhållande till kostnaderna vid en formell företagsrekonstruktion. Eftersom förfarandet inte beslutas av rätten, kan det många gånger utföras av företagaren själv eller med en billigare resurs än en specialiserad advokat.
Underhandsackord bygger till skillnad mot den formella företagsrekonstruktionen på en frivillig uppgörelse mellan det betalningsskyldiga bolaget och dess fordringsägare
Erik M Gabrielsson

Hur lång tid tar ett underhandsackord?

Underhandsackordet är vanligen mycket snabbare än den formella företagsrekonstruktionen som är fylld av formaliafrågor som måste passeras. Ett underhandsackord kan genomföras på bara några veckor. Det finns inte heller, så som i företagsrekonstruktionen, någon skyldighet att åtgärda de underliggande problem som lett fram till överskuldsättningsproblemet. För företagaren själv kan det ändå finnas all anledning att åtgärda problemen, eftersom risken annars är stor att underhandsackordet bara temporärt häver en överskuldsättningssituation.

Vad kostar ett underhandsackord?

De mer omfattande underhandsackorden utförs vanligen av advokatbyråer, men det finns inga hinder mot att exempelvis en redovisningsbyrå eller en företrädare för bolaget själv utför arbetet. Det senare har en tydlig kostnadsbesparande effekt. Anlitas en advokatbyrå för ackordet kommer advokaten alltid kräva att likabehandlingsprincipen följs och att ackordet tar avstamp i Förmånsrättslagens regelverk.

Vilka nackdelar finns med underhandsackord?

Underhandsackorden innebär emellertid vissa väsentliga nackdelar visavi företagsrekonstruktionen. Den främsta nackdelen är att bolaget inte åtnjuter något skydd mot konkurs eller specialexekution (utmätning) under förfarandet, tvärtom uppkommer en presumtion för obestånd i och med den betalningsinställelse som genomförs. En sådan presumtion kan användas i fientliga syften av en fordringsägare som vill försätta bolaget i konkurs. En annan nackdel är att det inte utgår någon lönegaranti och att okända borgenärer inte binds. Underhandsackordet bygger på fullständig enighet, om en fordringsägare inte accepterar faller hela ackordet om inte övriga fordringsägare självmant accepterar att en fordringsägare särbehandlas. I företagsrekonstruktionen däremot kan en minoritet röstas över av en majoritet.

Underhandsackorden innebär emellertid vissa väsentliga nackdelar visavi företagsrekonstruktionen. Den främsta nackdelen är att bolaget inte åtnjuter något skydd mot konkurs eller specialexekution

Erik M Gabrielsson

Bland underhandsackorden finns även moratorieackorden som innebär anstånd med betalningen utan eftergifter i kapitaldelen. Dessa ackord hjälper visserligen inte vid kapitalbrist, men vid illikviditet kan de vara ett gott och potent verktyg. En specialist kan alltid svara på vad som gäller för just ditt bolag.

När är underhandsackordet lämpligt?

Vid valet mellan underhandsackord och företagsrekonstruktion sker vanligen vid en genomlysning och diagnos över vilka åtgärder som passar just ditt bolag. Har bolaget kritisk kapitalbrist eller är det bara problem med likviditeten? Finns det utestående garantier? Behövs konkursskydd eller kanske lönegaranti? Hur kan ackordet finansieras? De flesta obeståndsspecialister erbjuder ett kostnadsfritt första möte för genomlysning av bolaget.

Maze Advokater logo
Maze Advokater är helt specialiserade mot konkursförvaltning och finansieringsfrågor.

Maze Advokater KB, info@mazeadvokater.se
VAT: SE969792082601, Org. Nr 969792-0826, GDPR.

Copyright © 2024. All rights reserved.